Taula rodona 1. Presa en consideració dels interessos i objectius d’aprenentatge de l’alumnat

El focus principal d’aquesta taula és la presa en consideració dels interessos i objectius d’aprenentatge de l’alumnat en la planificació i organització de les pràctiques educatives escolars i en el desenvolupament de les activitats escolars d’ensenyament i aprenentatge. Els alumnes atribueixen un major sentit i valor personal als aprenentatges escolars quan aquests responen als seus interessos i objectius d’aprenentatge. Tenir en compte els interessos de l’alumnat implica, entre altres coses, crear situacions i activitats en el marc escolar orientades a fer emergir les veus de l’alumnat i adoptar una actitud d’escolta activa davant aquestes veus. Particularment important és el fet que els interessos no vénen determinats genèticament ni sorgeixen de cop, sinó que desenvolupen en el marc de pràctiques socials concretes i en interacció amb les altres persones presents en aquestes pràctiques. Per això, les actuacions i estratègies dirigides a que els alumnes identifiquin els seus interessos, reflexionin sobre ells, explorin el seu origen, desenvolupament i conseqüències, els contrastin i, en definitiva, els revisin i els reconstrueixin juntament amb els seus companys i els seus professors ocupen un lloc destacat en els esforços per avançar cap a una major personalització de l’aprenentatge escolar.

Presentació: Interessos i objectius d’aprenentatge de l’alumnat

Centre: Equip GRINTIE

Presentació

Presentació: IPA, Itinerarios Personales de Aprendizaje: Un mirada en la acción de aula desde los intereses y objetivos de aprendizaje

Centre:  INS Cardener

Presentació

Presentació: Pasión por la lectura

Centre: Escola Francesco Tonucci

Presentació

Presentació: Los intereses y los objetivos de aprendizaje del alumnado

Centre:  Institut Anna Gironella de Mundet

Presentació