En el transcurs de les últimes dècades s’han produït canvis importants en el paper de l’aprenentatge en la vida de les persones i en bona part dels paràmetres que intervenen en l’aprenentatge humà: on aprenem, quan, com, amb qui i de qui, i per descomptat què i per a què aprenem. Aquests canvis obliguen a revisar la nostra comprensió dels processos d’aprenentatge i plantegen reptes inèdits als sistemes educatius, construïts entorn d’una ecologia de l’aprenentatge cada vegada més allunyada de la realitat actual. BLE sorgeix amb el propòsit de convertir-se en un lloc de trobada, d’intercanvi d’informació i de reflexió conjunta per als investigadors, els professionals de l’educació i, més en general, per a totes les persones interessades a estudiar i comprendre els processos d’aprenentatge en aquest nou escenari i analitzar les seves implicacions educatives.

L’acrònim BLE –de l’anglès Bridging Learning Experiences– fa referència a una de les característiques més destacades i amb majors implicacions educatives de la nova ecologia de l’aprenentatge: l’aparició, sobretot de la mà de les TIC, de nous i inèdits nínxols d’aprenentatge i el reforç dels contextos tradicionals d’activitat i de desenvolupament –família, comunitat, institucions culturals i d’oci, lloc de treball…– també com a nínxols potencials d’aprenentatge. Les oportunitats, recursos i instruments per a aprendre es multipliquen i diversifiquen. L’aprenentatge deixa d’estar associat a un sol tipus de contextos d’activitat –tradicionalment el context de les institucions d’educació formal– i apareix més aviat com el resultat de les experiències d’aprenentatge que les persones acumulem mitjançant la nostra participació en els contextos d’activitat pels quals transitem.

D’aquesta manera, les trajectòries personals d’aprenentatge –el conjunt d’experiències d’aprenentatge i els aprenentatges fruit de la participació en la xarxa de contextos d’activitat als quals tenim accés– esdevenen elements essencials per a entendre què aprenem finalment i com ens construïm com a aprenents.

Les trajectòries personals d’aprenentatge de l’alumnat posen en relleu l’existència d’una bretxa cada vegada major entre els aprenentatges que duen a terme en els contextos en els quals participen fora de l’escola i els aprenentatges que, d’acord amb el que estableix el currículum escolar, han de realitzar a les escoles i instituts. Aquesta bretxa està en la base d’un dels problemes més importants amb els quals s’enfronta en l’actualitat el nostre sistema educatiu: l’esvaïment progressiu del sentit de l’educació i de l’aprenentatge escolar, que es manifesta en pràcticament tots els nivells del sistema educatiu i afecta -en major o menor mesura- a tots els agents educatius: alumnat, professorat, famílies i societat en general. Els resultats de la recerca educativa i psicoeducativa posen de manifest que la personalització de l’aprenentatge, entesa com un conjunt d’estratègies pedagògiques i didàctiques orientades a promoure i reforçar el sentit dels aprenentatges escolars, és una via adequada per a fer front al preocupant i creixent fenomen del desdibuixament del sentit de l’aprenentatge escolar.

Des d’aquestes coordenades, BLE es proposa els objectius següents:

  • Impulsar l’estudi dels processos d’aprenentatge en el marc de la nova ecologia de l’aprenentatge i contribuir a la seva explicació i comprensió, proporcionant una informació actualitzada dels enfocaments teòrics i metodològics més prometedors i dels resultats més destacats de la recerca sobre el tema.
  • Impulsar la recerca i la reflexió sobre els processos de construcció de la Identitat d’Aprenent i sobre com les persones ens construïm com a aprenents.
  • Identificar, analitzar i debatre sobre els reptes educatius que planteja la nova ecologia de l’aprenentatge i les transformacions que han d’escometre els sistemes educatius per a contribuir a la formació dels aprenents competents que requereix la societat actual.
  • Discutir el paper de les pràctiques de personalització de l’aprenentatge com a estratègies per a incrementar el sentit de l’aprenentatge escolar en el marc de la nova ecologia de l’aprenentatge, i contribuir a la seva explicació i comprensió, proporcionant una informació actualitzada dels enfocaments teòrics i metodològics més prometedors i dels resultats més destacats de la recerca sobre el tema.
  • Proposar línies d’actuació prioritàries per a avançar en la direcció d’una major personalització de l’aprenentatge escolar referides als centres educatius i al professorat, a la comunitat educativa en general, i a les administracions educatives i els responsables de les polítiques educatives.